Verslag Leeana Changoor, zendingsreis Trinidad – 30 augustus-25 september 2016

Verslag Leeana Changoor, zendingsreis Trinidad – 30 augustus-25 september 2016

Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid (Johannes 17:17). Mijn ervaring en bewijs van deze zendingsreis is dat die mij persoonlijk groei en een hechtere relatie met God de Almachtige gebracht heeft, en mij meer honger heeft gegeven naar Gods Woord. De vrees voor God was een van de boodschappen waarvan we beseffen dat die vandaag ontbreekt, vooral omdat die nu meer dan ooit nodig is. Apostel Vernon Davis werd machtig gebruikt door God en de Heilige Geest tijdens zo’n intensief schema. De wijsheid van Gods Woord nam toe in mijn leven terwijl het Woord uitging als een hamer die de harten van steen verbrijzelde en diegenen klaarmaakte die enthousiast en ijverig zijn om voor God te werken. Wat mij werkelijk inspireerde, was dat we niet Christenen zijn omdat we God willen zoeken voor een baan of een groot huis of materiële zaken, maar dat het moet zijn om mensen te kunnen helpen in hun nood. Net zoals een organisatie ingesteld is met een specifieke cultuur, zo weten wij ook dat de gemeente in culturen en tradities vastgegroeid is, en dat het Woord gemanipuleerd wordt en gebruikt voor winstbejag, zelfmedelijden en alle ‘zelf’ die leidt tot zelfzucht. De Gemeente is een organisme en niet een organisatie. Deze diensten zorgden ervoor dat ik opnieuw evalueerde hoe God wilde dat Zijn huis zou zijn, net zoals de ijver Christus verteerde om hoe Gods huis hoort te zijn (Johannes 2:17: En zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren.)

1 Timoteüs 4:16: Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden. Dit Schriftgedeelte heeft mij echt aangesproken en ik deel het ook met anderen, dat wij in de Heer moeten blijven volharden en in Zijn Woord, dat ons en degenen om ons heen kan behouden. Dus ik ben aangemoedigd Gods Woord na te jagen en te leven zoals Hij ons geroepen heeft te leven. Het is onze verantwoordelijkheid als de gemeente en soldaten van Christus om anderen over Christus te vertellen, want we weten dat de dagen waarin wij leven zijn als de dagen van Sodom en Gomorra. Het is tijd dat de gemeente opgroeit en volwassen wordt in het Woord en verlangt zo te leven dat we getuigen aan de verlorenen en het Woord spreken in vrijmoedigheid, met een leven dat vrij is van zonde en goddeloosheid. Het is tijd dat de gemeente opstaat en gevormd wordt tot ware kinderen van God. Wanneer Voice to the Nations aankomt in Trinidad, en het Woord wordt gebracht, ontvangen wij het Woord, niet alsof het kwam door een man maar alsof het kwam door God. Ik dank God voor deze bediening, en dat wij hier ook in een nederig begin zijn van een Voice to the Nations Trinidad; maar meer nog dank ik God dat Hij een gemeente geboren laat worden die gegrondvest is op Zijn Woord, en dat de leden kunnen opgroeien als soldaten die klaar zijn voor de strijd.

Met de kracht van Gods Woord zo sterk en machtig, bewoog de Heilige Geest en genas zoveel mensen die klaar waren om te ontvangen van de Heer nadat het Woord was uitgegaan. Een vrouw die nog nooit in haar leven gerend had omdat ze astma had, rende op en neer in het gangpad van de kerk nadat ze een ontmoeting had gehad met de Heilige Geest. Ze was compleet genezen van haar ziekte en we danken God daarvoor. Mijn broer Selwyn werd gered toen hij zijn leven aan Christus gaf tijdens deze reis; en mijn oudere broer Kevin kon ook meegaan naar vele van de diensten om te horen hoe het Woord van God gepredikt werd, wat al vele jaren mijn gebed was. Ik dank God dat Hij ons nooit in de steek laat, en altijd op Zijn timing werkt, en we verheerlijken Hem voor Zijn geweldige liefde, en dat Hij onze familie weer bij elkaar gebracht heeft. Hij is zeker een Vader voor de vaderlozen en Zijn ogen zijn altijd op ons. Een vrouw met een gezwel en een vrouw met een bloedziekte werden allebei totaal genezen en gaven hun getuigenis. Velen die depressief waren en aan zelfmoord dachten, werden aangesproken en voelden de liefde van God op hun leven, zodat ze nooit meer dezelfde zullen zijn. Een vrouw met darmkanker werd ook genezen. De Apostel liet ons ook onszelf de handen opleggen en ons lichaam bevelen te functioneren en elke ziekte en kwaal bestraffen. Normaal gesproken heb ik vaak een onregelmatige hartslag die vaak op hol slaat, maar vanaf toen heb ik dat niet meer zo erg gevoeld als vroeger. Ik dank God daarvoor en voor Zijn genezende hand.

God geeft nog steeds om ons en onze gezondheid, en stel u eens voor wat de Heer zal doen wanneer wij Hem dienen als slaven en aan Hem gebonden zijn. Het is werkelijk een eer een slaaf van Jezus te zijn en Zijn werk te doen. Je binnenste zal nooit zo blij zijn als wanneer je God toelaat de controle te hebben over je leven en Zijn Woord toestaat tot je te spreken en je te onderwijzen. Deze zendingsreis was geen vakantie; het was voor ons ook geen wandelingetje door het park of in de zonsondergang in het zoute water liggen. Het was intensief, het was omzien naar mensen in hun nood, en het was een offervaardig leven leiden. We konden ons slechts voorstellen hoeveel voorbereiding en arbeid de dienstknecht gedaan had, terwijl hij net als Paulus zijn lichaam dagelijks tuchtigde zodat hij het Woord kon bedienen met alles wat in hem is. Apostel genoemd worden komt met grote uitdagingen, het is het vuile werk doen in de bediening. Het is zonde bestraffen, en de giftige zielen reinigen en verwijderen en ze reinigen als een loutering. In tijden als deze willen veel Christenen dit niet, en predikers zijn gemakzuchtig geworden. Ik dank God dat hij deze dienstknecht gebruikt als iemand die de gemeente kan zuiveren en kan spreken tegen alle vuilheid. Spreken tegen zonde betekent dat wij niet in zonde moeten zijn. Wij zijn vereerd dat we Voice to the Nations mochten ontmoeten en er een deel van mogen zijn. Het is werkelijk een eer deel te mogen zijn geweest van deze zendingsreis en onze vaardigheden en onszelf te mogen hebben bijdragen voor God, want zonder Hem zijn we niets.

We danken God voor Apostel Vernon Davis en zijn familie; en ook voor de leden, die altijd investeren en voor hem bidden terwijl hij op het zendingsveld is. Ik bid dat Heer u allen rijkelijk zal zegenen. Ik houd veel van jullie allemaal.

Switch The Language