Verslag zendingsreis Trinidad april 2016, door Leeana

Verslag zendingsreis Trinidad april 2016, door Leeana

Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Het is een eer deel te mogen zijn van de bediening van Voice to the Nations. Het was een groot voorrecht om, als een slaaf, te mogen helpen met het schema en te zorgen dat het Woord kon uitgaan naar de kerken in Trinidad en dat het Woord aan de mensen gepredikt en onderwezen kon worden. 1 Kor. 3:9 (HSV) “Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.”

Deze reis was van 4 tot 26 april 2016 en het was werkelijk een geweldige en vruchtbare reis waar God zo machtig bewoog. Het belangrijkste was dat Het Woord … Het Woord … uitging met kracht en macht, in liefde, om ons te onderwijzen, te verbeteren en te weerleggen.

2 Tim.3:16, “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”

Het Woord dat van de Heer kwam voor het volk van Trinidad was om ons op te bouwen in onze Christelijke wandel, om de kerk sterk te maken, het Lichaam van Christus, zodat wij de verlorenen kunnen bedienen. Om te wandelen in ware heiligheid en gerechtigheid, waar wij geheiligd worden om te kunnen handelen volgens het Woord, zoals er staat in Markus 16:15-18, “En Hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.”

Er werden ons bergen geestelijk voedsel voorgeschoteld, dat wij mochten verslinden. We werden gevuld met de Schrift, dat we als huiswerk meekregen, zodat wij in de wegen van God kunnen blijven. Niet om alles te leren voor ons eigen, zelfzuchtige gewin, maar om dat te leren en er dan op uit te gaan om zielen voor Christus te winnen. Dat is de grote opdracht. We hebben geleerd dat we net zo moeten hunkeren naar het Woord als we hongeren naar voedsel, en dat we ernaar moeten verlangen vervuld te worden met de Heilige Geest. Joh.20:22-23, “En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.” Dit Schriftgedeelte laat ons zien dat wij als Christenen zelfs de macht hebben zonden te vergeven of toe te rekenen, wanneer wij de Heilige Geest hebben, wanneer wij wandelen in totale gehoorzaamheid aan het Woord van God, en leven in de overwinning. In het vlees kunnen we nooit God behagen. Niet door macht, niet door kracht, maar door mijn Geest, zegt de Heer.

Zoals ons geleerd is, is Jezus de hoeksteen. Hand.4:11-12, ” Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig (gered) moeten worden.” Volgens het Woord dat ook gepredikt werd, 1 Kor. 9:27, “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.”

Het Woord is belangrijk in ons leven, zoals de apostel daar altijd de nadruk op legt, zelfs bij degenen die genezen werden. Om je genezing te bewaren, moet je ook goed onthouden dat je altijd rijkelijk in het Woord blijft. Psalm 17:15, “Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.”

Apostel Vernon Davis is zo rijk in het Woord, want wij zijn daarvan getuigen, hoe hij de discipline heeft om daar dagelijks in te duiken en mee bezig te zijn. Terwijl hij dat allerheiligste Woord aan het brengen was, bracht de Heilige Geest hem het Schriftgedeelte in Titus 2:11-12 “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.” We moeten onze vleselijke begeerten weg doen, want het bedenken naar het vlees is vijandschap tegen God. Wij, als slaven, als leiders en voorgangers en volk van God, moeten ons overgeven en leven naar Zijn Woord.

Onze God is altijd zeer in staat te genezen, te redden, te verzadigen. En zoals er staat in het Woord, nadat het Woord gepredikt is, zullen tekenen en wonderen volgen. Je zult handen opleggen en zij zullen genezen, je zult duivels uitwerpen in mijn naam. We prijzen God voor de vele levens die werden aangeraakt. Mensen zochten de Heer dieper en vernieuwden hun relatie met Hem. Zo velen die in benauwdheid waren, last van nachtmerries hadden en gekweld werden in hun slaap, werden genezen. De Heer bevrijdde zelfs degenen die van een leven van drugs afwilden. Er was een vrouw die zo onderdrukt werd door een geest van depressie en, zoals men dat in medische termen noemt, van een ‘bipolaire stoornis’. Zowel een moeder als de dochter werden totaal genezen. Wij waren ook getuige tijdens deze samenkomsten van een vrouw met platvoeten (de spier aan de onderkant van de voet die zorgt dat de voet gebogen blijven, ontbrak). Daarvoor moest ze een bepaald soort medisch instrument om haar voet dragen, dat heel groot, zwaar en pijnlijk was. Die vrouw werd door God volkomen genezen. Ze was zo ontzettend blij en huilde tranen van blijdschap, alles tot eer van God. In de gemeente in St. James werd een oudere vrouw genezen die haar hand niet kon bewegen. Wat een geweldige samenkomst hadden we daar. We werden onderwezen over de Heilige Geest.

Er werden samenkomsten gehouden in verschillende gebieden van het centrale deel van Trinidad en St. James. We moesten, op verzoek, nog een paar samenkomsten in het schema zien te krijgen, zoals de Geest van God dat leidde, en de Heer bewoog machtig in die samenkomsten. Er werden seminars voor leiders georganiseerd en het Woord was zo rijk en zo voor dat juiste moment. De leiders werd geleerd en vermaand om hun kudde te leiden en Gods volk met integriteit te leiden. Er werd een man genezen van verstopte aders. De hele blik van zijn gezicht veranderde en hij werd helemaal totaal genezen. Gods genezende kracht was duidelijk zichtbaar, in heel veel gevallen, en we danken God voor zijn genezingskracht waardoor zo veel mensen werden aangeraakt, en voor het Woord, waardoor wij allemaal zo geraakt werden om te leven en te wandelen als ware dienaren. Dienen, en niet ons laten dienen.

Moge de genade en de vrede van God met u allen zijn. Eer aan God in de hoge.

Switch The Language