Getuigenis van Ilona Raams, zendingsreis Bonaire, Curaçao, Tobago, Trinidad january 2012

Getuigenis van Ilona Raams, zendingsreis Bonaire, Curaçao, Tobago, Trinidad january 2012

Namens pastor Vernon bedankt voor al jullie gebeden. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt. En de uitwerking van die gebeden hebben we gezien. Eerst in Bonaire toen naar Curacao, Tobago , Trininad, en via Curaçao weer naar terug naar Nederland.

Wat mij op deze reis aansprak: God heeft weer laten zien, dat Hij een bovennatuurlijke God is, met bovennatuurlijke kracht. Daar kan ik geen genoeg van krijgen. Hij heeft op deze reis machtige dingen gedaan. Ik voel me steeds bevoorrecht als ik mee mag en er als het ware met mijn neus bovenop sta als de Heilige Geest het Woord gaat bevestigen met genezingen en bevrijdingen.

In Bonaire is er gebeden voor: Vrouwen die geen kinderen konden krijgen. Een vrouw met pijn in de rug, die heel moeilijk liep rende door het kerkgebouw. De pijn was weg. Zij had de kracht van God nog nooit zo ervaren. Een vrouw was genezen van een tumor in de borst. Diverse mensen kregen bevrijding, zelfs al voor de dienst. O.a. een meisje wat grotendeels op straat moest leven, met alle gevolgen van dien. Ook mensen ,die in gehoorzaamheid thuis met de boodschap gingen werken, werden aangeraakt door de Heilige Geest. Zo was er een man, die elektriciteit door hem heen voelde gaan, toen hij thuis was en in gehoorzaamheid zijn handen (als een teken van overgave) omhoog hief. Een meisje vol van de duivel werd, in de jeugddienst, bevrijd, (je kon de knoflook op haar lichaam ruiken, maar geestelijke dingen kun je niet met natuurlijke dingen bestrijden). Zij kwam zondag terug naar de dienst en zat vooraan. Ze was onherkenbaar. Ze zag er veel jonger uit en was netjes gekleed. Een meisje dat zelfmoord wilde plegen werd aangeraakt en bevrijd. Een jongen met lang haar en zwarte kleding, etc., kreeg een aanraking en kwam zondag terug als een nieuw persoon. Ook was hij naar de kapper geweest. Veel mensen kwamen op de laatste zondag naar voren om te getuigen dat zij genezen en/of bevrijd waren gedurende de week. Een bijzondere, vruchtbare week.

In Curaçao hadden we één dienst. Er werd een vrouw genezen van pijn in been en rug, een andere vrouw ontving innerlijke genezing. Een meisje werd genezen van artrose en ze werd bevrijd, en een vrouw kon na gebed haar arm weer omhoog krijgen.

Daarna was Tobago aan de beurt. Ook hier is er gebeden voor onvruchtbaarheid. En veel mensen kwamen naar voren voor reuma artritis. Ook buiten de diensten kwamen er verzoeken, ’s morgens of ’s middags, om voor iemand te gaan bidden. Zo heeft pastor Vernon in het ziekenhuis gebeden voor iemand in een rolstoel. Zij is uit de rolstoel gekomen. Ook kwam er een vrouw aan de deur waar we waren. Zij had problemen met lopen. Ze had een stok bij zich omdat ze ieder moment pijn in haar bovenbenen kon krijgen en dan werd lopen heel moeilijk. Deze vrouw zat eerder in een rolstoel. Pastor Vernon bad voor haar, bestrafte de ziektemacht en ze viel in de stoel terug. Ze ging staan en slaakte een diepe zucht (geeuw). Vervolgens gingen we buiten oefenen met lopen en tenslotte ging ze zelfs rennen. De verdikking op haar bovenbeen was weg. De moeder van deze vrouw ontmoetten we later in een kerk in Trinidad (zij was op het idee gekomen om haar naar pastor Vernon te sturen) en zij vertelde ons dat haar dochter nog steeds goed loopt, helemaal genezen. Ze had last sinds 2009.

We hebben verschillende huwelijksseminars gehad en er was een mannendienst. In een andere gemeente waren veel mensen gebonden en ze konden pastor Vernon niet aankijken. Hier zijn diverse mensen genezen, o.a. van astma, en een man, die heel moeilijk liep (ten gevolge van diabetes) kon weer normaal lopen. Er was gebed voor mensen die ongeneeslijk ziek waren. Maar niets is onmogelijk voor onze God. Hij is de grote geneesheer. Voordat we vertrokken naar Trinidad werd pastor Vernon gevraagd om weer terug te komen naar Tobago. Ook dan zullen er weer veel samenkomsten zijn. Dit getuigt van integriteit, een vereiste in de bediening.

In Trinidad moest er ook hard gewerkt worden en ook daar kwam er een doorbraak. De Heilige geest raakte diverse mensen aan. Er werd o.a. gebeden voor een vrouw met psychische klachten. Op een andere vrouw kwam zware overtuiging, zij viel op haar knieën. Ook is er een vrouw genezen van rugklachten, waar ze al ruim 10 jaar last van had. Een jong meisje is aangeraakt. Er was gebed voor de pastor en zijn vrouw, etc. In een andere gemeente kwam bijvoorbeeld een vrouw vrij, die letterlijk heel snel met haar tanden klapperde . Er was gebed voor reinheid. Een vrouw en een jongen kwamen vrij van nicotine. Er was gebed voor een man, die een gevoel kreeg, alsof er elektriciteit door hem heen ging. Ook was er een oproep voor mishandelde vrouwen, etc. etc.

Hoe kan de Heilige Geest zo bewegen? Dit vereist een heilig en rechtvaardig leven. Door die levensstijl krijg je autoriteit. Eén van de dingen die duidelijk in deze reis naar voren kwamen, is dat het christelijke leven gaat om het helpen van mensen in nood. Daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Hij laat ons de nood van de mensen zien. Lucas 11:9-13 gaat over ‘Vraag om de Heilige Geest’. “HOEVEEL TE MEER ZAL UW VADER UIT DE HEMEL DE HEILIGE GEEST GEVEN AAN HEN,DIE HEM DOOROM BIDDEN?” Eén van de grootste hindernissen voor bediening is “ZELF”, zoals zelfrechtvaardiging, eigenliefde, egoisme, je eigen wil, zelfverhoging, zelfmedelijden, zelfmisleiding. JE ‘EIGEN IK’ moet sterven. Je ZELF is een vijand van Gods werk. We moeten onszelf verloochenen, iedere dag.

Johannes 12:24: “Voorwaar, voorwaar ,ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.”

Johannes 15:1-8: “…(8)… Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.” Zorg ervoor dat je geen verdorde rank aan de wijnstok wordt, blijf in Hem opdat je niet in het vuur geworpen zult worden. Hierom zullen wij ook geoordeeld worden.

Matteus 25:35-46 “… want ik heb honger geleden en gij heb Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven … “

Kom dan ook naar het huis van God zoals er staat in Prediker 4: 17 “Behoed uw voet, als gij naar Gods huis gaat; immers naderen om te horen is beter dan het offeren der dwazen, want die weten niet, dat ze kwaad doen.”

Handelingen 10:33, Cornelius een heiden was klaar om te horen wat Petrus te zeggen had. “Ik heb dan terstond iemand tot u gezonden en gij hebt er goed aan gedaan hier te komen. Wij dan nu zijn allen aanwezig voor het aangezicht Gods, om te horen al wat u door de Here opgedragen is. Klaar om te horen.” Zorg dat je leven in orde is, zodat je iedere dag in de overwinning leeft. En ja, dan komt het lijden erbij, want een dienstknecht staat niet boven zijn meester. Jezus heeft geleden en waarvoor? Hij deed alleen maar goed. Een heilige vrees voor God moet terugkomen in de gemeente. Alle huichelarij, zonden en valse leer moeten verdwijnen, weg uit de gemeente. Wordt ijverig, net als Jezus. Johannes 2:14-17: “…(17b) de ijver voor uw huis zal Mij verteren.” Wordt zo een dader van het Woord en geen vergeetachtige hoorder.

Jacobus 1:22: “En weest daarom daders van het Woord en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.” Iedereen zou een keer mee moeten gaan op zendingsreis, en de levensomstandigheden van de mensen moeten zien. Rodney en Tisha’s huis is overbevolkt en toch mochten we komen logeren! Over gastvrijheid gesproken! We moeten die bewogenheid hebben, die Jezus had. Ik wil het hebben. Vraag er ook om als je die niet hebt. Er is een wereld hier buiten op weg naar de hel. Laten we onszelf beschikbaar stellen, en ijverig worden, om het werk van een christen te doen, ook het tegemoet komen aan de nood van de mensen. Laten we de Heilige Geest vragen om te spreken en ons de woorden te geven en laten we onze ‘eigen zelf’ vergeten. Het is tijd om een dader van het Woord te worden!!!!

Ik wens u Gods rijke zegen toe,

Ilona raams.

Ps. Dit is slechts een klein gedeelte van de genezingen en bevrijdingen, die tijdens deze reis gebeurd zijn. Vele mensenlevens zijn veranderd. Het was een zeer vruchtbare reis. Ik wil u dan ook vragen om dit werk te steunen. Niet alleen in gebed maar ook financieel.

We zijn bezig om de grote opdracht te vervullen, Matt.28:19. De zendingsreizen zijn altijd zo dat al het geld maximaal wordt besteed voor de mensen waar we naar toe gaan. En niets gaat er op aan luxe (bv hotels) en dingen, die er niet toe doen. Iedereen die mee gaat betaald zelf zijn reis. Uw geld komt dus altijd op de plaats waar u het voor bestemd heeft. Vaak gaan we weer terug naar de plaats, waar we eerder geweest zijn, om te kijken hoe het met de mensen gaat. Uw bijdrage is dus van harte welkom. En er zal goed mee omgegaan worden. En het is vruchtbare grond.

Switch The Language