Getuigenis van Edsel Jansen, zendingsreis Maleisië november 2013

Getuigenis van Edsel Jansen, zendingsreis Maleisië november 2013

Anderhalve maand terug was ik samen met pastor Vernon op zendingsreis in Maleisië, en daar vroeg ik hem om in een van de eerstvolgende nieuwsbrieven van “Voice to the Nations” mijn verhaal te mogen vertellen over mijn ervaring daar.

Niet met de bedoeling om zomaar iets te schrijven voor publicatie, maar om te getuigen dat de God die wij dienen een almachtige, alziende en alomtegenwoordige God is die overal ter wereld mensen die Hem gehoorzamen en Zijn woord naleven kan transformeren, bevrijden, genezen en voorspoedig maken.

Gehoorzaam zijn aan Gods Woord is van essentieel belang indien wij door Hem gebruikt willen worden en als wij willen dat onze gebeden gehoord worden.

Vandaar heb ik als titel van dit verslag Lucas 6:46 gekozen, welk vers pastor Vernon regelmatig naar voren bracht gedurende zijn preken in Maleisië. Met kracht, overtuiging en vastberadenheid, wat bij hem kenmerkend is, maakte hij de aanwezigen voortdurend duidelijk dat het geen zin heeft om God je Heer te noemen en toch niet te doen wat Zijn Woord zegt. Hoe kun je wonderen, genezing en bevrijding van de Heer verwachten als je geen vrees hebt voor Hem?

Naar aanleiding van een folder getiteld “Miracle Healing Service”, die bedoeld was om de mensen uit te nodigen voor de diensten, maakte hij het publiek duidelijk dat het geen kwestie is de bijeenkomsten alleen maar te bezoeken met de verwachting geestelijk, mentaal, of fysiek te worden genezen. Men moet ook vrees hebben voor God, met andere woorden weten hoezeer God zonde haat en de gevolgen hiervan.

Hij citeerde hierbij David, die zei: “ Mijn vlees beeft van schrik voor U, ik vrees voor uw oordelen” Psalm 119:120).

Naast gehoorzaamheid en vrees voor God, wil ik even stil blijven staan bij een ander onderwerp dat ook naar voren kwam en dat zijn impact had op de mensen; namelijk de genade van God.

Vaak denkt men dat, omdat God genadig is men ordeloos kan blijven leven. De apostel Paulus zegt in Romeinen 6:1 dat dit volstrekt niet het geval mag zijn.

Gods genade kan inderdaad beschreven worden als “onverdiend voorrecht; onverdiende gunst en geestelijke zegen”.

Maar in zijn boodschap belichtte pastor Vernon een andere kant van genade die vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk wat genade ons wil leren.

Hij citeerde Titus 2:11-12 (HSV) dat zegt: “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.”

Aan het eind van al zijn boodschappen werd er altijd voor de mensen gebeden en God deed wonderbare dingen; genezingen, bevrijdingen en persoonlijke opwekkingen vonden plaats. In dit verslag zal ik ze niet allemaal gaan noemen, maar toch is het belangrijk om u een beeld te geven van de wonderen die God daar heeft gedaan.

Pastor Vernon bad voor een dame die al minstens een jaar met een als het ware “bevroren arm” rondliep. Zij kon haar arm niet helemaal uitstrekken en durfde hierdoor haar auto niet meer te rijden. Iemand anders moest dit voor haar doen. Na gebed kon deze vrouw met uitgestrekte armen marcherend door de zaal lopen.

Een meisje van 17 jaar oud benaderde pastor Vernon om hem te vertellen hoe zij door het Woord van God aangeraakt en gezegend werd. Pastor Vernon sprak tot haar leven om puur te blijven leven voor God en men kon de glans op het gezicht van deze jonge dame zien. Een persoonlijke opwekking vond die avond plaats in haar leven en zij wil zich helemaal aan God blijven geven.

Een Indische vrouw die een gat in haar oor had en niet kon horen, kon na gebed weer met beide oren horen. Zij werd door pastor Vernon op diverse wijzen getest om te kijken of zij inderdaad genezen was door o.a. haar te vragen haar ogen te sluiten zodat zij niet kon liplezen wat pastor Vernon zei. En deze vrouw kon alles wat haar voorgezegd werd herhalen; zij was helemaal genezen.

Een andere Indische vrouw op leeftijd nam, na te hebben gehoord over alles dat een afgod in je leven kan zijn, onmiddellijk haar ring uit haar neus en ervoer complete bevrijding. Zij begon te dansen en in tongen te spreken helemaal onder de invloed van de Heilige Geest. Later op die avond werd zij ook genezen van een probleem met haar nek.

Een man die pijn had in zijn benen vanwege het een of ander probleem en zich daardoor heel traag kon voortbewegen en soms zelf hulp hierbij nodig had, kon na gebed heen en weer door de zaal lopen. Zijn zus of zijn vrouw, ik weet het niet meer, getuigde dat zij hem al voor een lange periode niet zo heeft zien lopen.

Een 24-jarige vrouw die sinds haar 17e een knobbel had aan haar borst kon na gebed de knobbel, tot opluchting van haar moeder, niet meer voelen.

Tijdens een andere bijeenkomst begon een vrouw tijdens de preek plotseling te manifesteren. Zij werd onmiddellijk benaderd en vertelde dat zij in haar slaap gekweld werd door onreine geesten, waaronder ook seksgeesten. Toen pastor Vernon met de vrouw begon te bidden, dacht de geest dat hij pastor Vernon angst kon aanjagen door allerlei gebaren te doen; maar prijs de Heer, want Hij, die in ons is, is meerder dan die in de wereld is. De vrouw werd die avond bevrijd van de onreine geesten en pastor Vernon vroeg haar om de volgende dag weer naar de dienst te komen. Wauw, de volgende dag was de vrouw bijna niet herkenbaar; een heel andere uitstraling, mooi gekleed en tevreden dat zij bevrijd is van de onreine geesten.

Zo waren er meerdere bevrijdingen en genezingen die plaatsvonden.

Broeders en zusters, het evangelie werd daar met kracht verkondigd zoals het staat geschreven. Niet om aan de verlangens van de aanwezigen tegemoet te komen of hun naar de mond praten.

En wat waren de reacties? “Pastor Vernon, wanneer komt u terug, want dit hebben wij hier nodig in Maleisië.”

Ik dank God dat ik deze zendingsreis samen met pastor Vernon kon maken, en mijn vrouw en ik bidden dat God hem zal blijven gebruiken voor Zijn eer en heerlijkheid waar Hij hem ook naartoe zendt.

Edsel F. Jansen

Vaders Hart Gemeenschap

Switch The Language