Getuigenis Tisha Mewalal, zendingsreis Trinidad en Curaçao oktober 2011

Getuigenis Tisha Mewalal, zendingsreis Trinidad en Curaçao oktober 2011

Groeten in de wonderbare naam van onze Heer en Verlosser Jezus Christus. Het is een voorrecht en een zegen om een verslag te mogen schrijven over de zendingsreis in Trinidad en Curaçao met de bediening van apostel Vernon Davis. Het was een eer om hem het zuivere woord van God met kracht en autoriteit te horen brengen in veel kerken in Trinidad. Een van die samenkomsten was in Rock Road, waar de kracht van God duidelijk zichtbaar werd na de prediking en onderwijzing van het WOORD en God een man genas van kanker. Eigenlijk was apostel Vernon al klaar met de prediking en bediening, maar de vrouw kwam naar hem toe en vroeg hem te bidden voor haar man en hij gehoorzaamde God. De man was niet in staat op één voet, op zijn linkerbeen, te staan. Hij liep mank en kon zijn lichaamsgewicht niet lang dragen, maar na het gebed rende de man met een glimlach op zijn gezicht door het gebouw.

Ik vond het zo mooi om het verschil te zien aan zijn gezicht. Hij straalde helemaal. Ik had tranen in mijn ogen toen ik zag hoe God Zijn dienstknecht gebruikte voor deze grote werken en ik moest denken aan de woorden in Joh. 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de WERKEN, die Ik doe, zal hij ook doen, en GROTERE nog dan deze, want Ik ga naar Mijn Vader.”

Ik ging met het team mee naar Curaçao, waar ik bij zuster Aurora mocht logeren. Wat een sterke vrouw van God, zo puur en heilig. Zij heeft een hart voor mensen en ze vindt het heerlijk om te geven. God zal haar zeker zegenen! Ik heb ook haar liefdevolle kinderen ontmoet, en pastor Said en zuster Rocio. Ik voelde me meteen thuis, omdat we één familie in Christus waren. We konden in harmonie samenwerken en er was grote liefde onder elkaar. De eerste samenkomst was weer krachtig en het Woord werd gebracht. Geen kort preekje, maar het echte Woord. Wat mij betreft, ik ben altijd hongerig naar geestelijk voedsel. Jezus zei tegen Petrus, in Joh. 21:17, dat hij de schapen moest weiden (‘voeden’ Engelse vertaling). We moeten oppassen als we zeggen dat we van God houden, maar de mensen geen voedsel (Woord) geven. We moeten oppassen dat we niet zo druk bezig zijn met ‘dagen vieren’ in de kerk, dat we niet genoeg tijd nemen om het Woord van God te onderwijzen.

Zelfs na zo’n boodschap werd de dienst afgesloten en de gemeente begon ‘Lang zal ze leven’ te zingen voor een gemeentelid. Maar toen zag ik dat apostel Vernon zich omdraaide. Hij werd door de Heilige Geest geleid naar twee meisjes en bad voor hen. Na het gebed liep hij weer terug naar zijn plaats, maar ik kon zien dat God iets gedaan had. Later spraken we met hen en een van de jongedames vertelde ons dat toen de apostel gebeden had, zij de kanker uit haar borst voelde gaan. Ze bleef maar drukken op de plek waar het zat, maar ze kon het niet meer vinden. Zij was zelf ook verbaasd dat er niks meer zat.

Het hoofdthema was heiligheid. De Bijbel leert ons in Heb. 12:14 om te ‘jagen naar vrede met alle mensen en heiligheid, zonder welke niemand de Here zal zien.’ Wat een waarheid. En dit was de boodschap die bleef naklinken, dat wij een heilig leven moeten leiden. Er waren veel samenkomsten en de apostel was ook op de radio in Curaçao. Er was een huwelijksseminar voor alleenstaanden, echtparen, weduwen enz. Het Woord werd krachtig ondersteund door het leven van de familie Davis, niet alleen in theorie maar vooral praktisch. Op vrijdag hadden we een geweldige samenkomst in een Spaanssprekende gemeente. De duivel kreeg daar een flink pak slaag. Velen werden bevrijd van hun gebondenheid en werden vrij van zonden. De Geest van Heiligheid was zo sterk aanwezig, dat de apostel alleen maar langsliep en een man viel op de grond, zonder hem de handen op te leggen. God is zo ontzagwekkend en machtig. Hij is niet veranderd. Hij is Dezelfde, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid.

Ik noem deze man van God niet zomaar apostel, want ik heb zijn leven gezien en de manier waarop hij leeft voor het aangezicht van God. Mijn man en ik hebben het voorrecht gehad bij hen thuis te zijn; er is niets vals in hem. Deze man van God en zijn gezin zijn ware dienaren van God. Ik zeg niet dat zij de enige dienaren van God in de wereld zijn, (ere wie ere toekomt), maar ik bedoel dat ik een tijdje bij hen gelogeerd heb en hij heeft zichzelf werkelijk gegeven aan het Woord van God. Mijn man kijkt tegen apostel Vernon op als een echt voorbeeld van hoe een man van God behoort te zijn, hoe hij zou moeten leven en zich gedragen. Hoe hij zijn vrouw zou moeten zegenen en zijn kinderen moet leren heilig te leven.

Ik wil graag iedereen die dit verslag gelezen heeft uitdagen om deze man van God te helpen met gebed en met je financiën. Je kunt hem eren door zijn voeten te wassen, voor hem te koken en er zijn nog zoveel andere manieren waarop we de dienaren van God kunnen eren. Hij heeft gepreekt met hetzelfde hart, of het nu voor een paar mensen was, of voor duizenden. Hij is waarlijk een arbeider in het koninkrijk van God. Je zou je kunnen afvragen waarom iemand Nederland verlaat en naar de arme landen gaat om het Woord te prediken. Waarom zou hij het gemak en de zekerheid van zijn gezin, zijn huis en bediening achterlaten en gaan. Waarom? Omdat God dat tegen hem gezegd heeft!

Mc.16:15-18, Jezus zeide tot hen, “Ga de gehele wereld in en preek het goede nieuws aan de hele schepping. (..) En deze tekenen zullen hen vergezellen die geloven: In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven; (…) zij zullen hun handen op zieke mensen leggen, en zij zullen beter worden” (vrij vertaald uit de Engelse New International Version).

Denkt u dat hij gaat voor het geld? Nou, ons geld hier in Trinidad is niks, of heel weinig waard. Hij betaalt zijn eigen tickets om deze landen te bereiken en daar te prediken. Tot nu toe heeft nog niemand hier in Trinidad zijn ticket betaald, maar hij komt toch, omdat hij het werk ziet dat gedaan moet worden. Wanneer hij bij ons thuis is zie ik een nederige man die ons zegent. Niet met dingen, maar met zijn leven. Mijn kinderen houden van hem. Ze hebben respect voor hem en praten met hem over het Woord van God. Pa, wij houden van u en wij respecteren u. Uw manier van leven doet me denken aan de apostel Paulus, een radicale man voor Jezus. “En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel”, Mt.10:28. U bent door veel dingen heengegaan, maar ik zie dat God u altijd versterkt.

God zegene u, uw bediening en uw gezin. Tisha & Rodney Mewalal (Trinidad)

Switch The Language