Partnership & donaties

Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:3-6

Met deze woorden willen wij u bedanken voor uw ‘deelhebben’ aan de prediking van het evangelie. In de ‘Amplified Bible’ staat: ‘wegens uw gemeenschap (uw sympathieke samenwerking en (geldelijke) bijdragen en partnerschap’. Als we in het woordenboek kijken naar het Engelse woord ‘partnership’, dan staat er: deelgenootschap; compagnonschap, vennootschap. Verder staat er bij ‘partnership aangaan’: ‘zich associëren met’. Met andere woorden, door partner te worden met Vernon Davis Ministries, associeert u zich ook met deze bediening. Dat wijst op vertrouwen.

Uw liefde en uw trouw voor het werk van de Heer, zowel in gebed als financiële steun, zijn voor ons een grote bemoediging. Daarom kunnen wij voluit zeggen: ‘in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie.’

We hebben de resultaten van uw gebeden mogen zien. Samen hebben we al vele overwinningen behaald voor het koninkrijk van God. Zowel in Nederland als in vele andere landen zijn zoveel mensen gered, genezen en bevrijd. Gelovigen zijn opgebouwd door onderwijs uit het kostbare Woord van God, ook vele leiders. Maar hoe dankbaar we ook zijn voor alles wat er tot nu toe gebeurd is, er ligt nog steeds een uitdaging voor ons: namelijk: om het evangelie te prediken over de gehele wereld, de gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon, en de gemeente klaar te maken voor de wederkomst van de Here Jezus Christus.

Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn?” Romeinen 10:13-15

Meer dan eens hebt u ons horen zeggen dat we bereid zijn om de rest van ons leven alleen maar het evangelie van Jezus Christus te prediken in de gehele wereld. Dat kan alleen met uw hulp. Telkens wanneer u uw kostbare zaad stuurt, helpt u ons ‘gezonden te worden’ om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. U maakt het voor ons mogelijk om aan armen het evangelie te brengen, aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, en genezing te brengen aan hen die verwond zijn, in de wonderbare naam van Jezus Christus.

Deze stichting kan niet bestaan zonder elke gift die vanuit een gelovend hart gegeven wordt, al is het € 1 per maand. We willen u aanmoedigen om in gebed aan God te vragen wat u kunt doen om mee te helpen aan de verkondiging van het evangelie aan mensen die verloren gaan zonder Hem. We bidden dat, als u ook als partner met ons wilt meewerken, en uw zaad wilt zaaien in deze bediening, God zijn overvloedige zegen over u zal uitstorten.

Uw partners in Christus,

Vernon & Ans Davis

Donaties

Maak uw donatie alstublieft over door uw gift naar onze bankrekening te sturen:

Rabobank

Bankrekening, Vernon Davis Ministries

IBANnr: NL75 RABO 0397 6561 22
BIC RABONL2U

K.v.k.: 24310675

Dankuwel voor uw steun!

Switch The Language