Nieuwsbrief december 2021

Deuteronomium 10:12-13: Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.

Nieuwsbrief december 2020

Johannes 17:13-17 (HSV): … opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun Uw woord gegeven … Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. … Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Nieuwsbrief januari 2019

“Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.” 1 Petrus 1:8-9 (HSV)

Nieuwsbrief november 2018

“Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God.” 1 Petrus 2:15-16 (HSV)

Nieuwsbrief augustus 2018

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” Mattheüs 7:13-14

  • 1
  • 2
Switch The Language